תקנון החברה

מדיניות התקשרות וביטולים

1 .מבוא

 • בגלישה באתר זה הנרשם ו/או התלמיד ו/ או הסטודנט ו/או המתעניין (להלן: "הנרשם") מצהיר כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים לתוכנם.
 • סאקסס קולג' (להלן: "המכללה") פועלת למען שינוי תודעת החינוך על ידי פיתוח

מרחבי לימוד ושיטות לימוד חדשניות.

 • בשיטת הלימוד הייחודית של סאקסס קולג', הסטודנטים בוחרים היכן ומתי

ללמוד. הסטודנטים של המכללה מקבלים גישה לרשת חברתית סגורה ולמרחב

הדיגיטלי של המכללה, בה הם יכולים לצבור ידע רחב, לפתח שיתופי פעולה לימודיים ולקבל הזדמנויות עסקיות מהחברים בה.

 • סאקסס קולג' קיבלה רישיון השמה רשמי ממשרד העבודה והרווחה, המאפשר לספק לסטודנטים של המכללה את האפשרות לעסוק בתחום הנלמד לאחר השלמת הלימודים.
 • יחד עם זאת, מובהר בזאת כי אין ברישום ללימודים ו/או לקורסים של ה מכללה

בכדי להוות התחייבות להצלחת הנרשם, בלימודים ו/או בקריירה ו/או במציאת עבודה וכו.‘

2 .מבנה הקורסים הנלמדים

 • הקורסים של המכללה מורכבים מקורס דיגיטלי (לרבות הרשת החברתית של המכללה) ומקורס המועבר בשידור חי, כאשר יחד, המרכיבים הללו מהווים קורס משולב אחד שאינו ניתן לרכישה באופן נפרד.
 • הקורס הדיגיטלי כולל גישה לרשת החברתית ולמרחב הדיגיטלי של המכללה ולתכנים דיגיטליים, המהווים קניי נה ה פרטי של המכללה.
 • לאחר ההרשמה, הנרשם יקבל שם משתמש וסיסמה לצורך צפייה בתכנים הדיגיטליים ושימוש ברשת החברתית של המכללה. לאחר קבלת שם המשתמש והסיסמה ושימוש בה ם בידי הנרשם, הוא אינו יהיה רשאי לבטל את ההרשמה לחלק הדיגיטלי וזאת על פי דין. שכן, תכנים אלה מהווים חומר הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או להקלטה.
 • לפיכך, אם הנרשם מבקש שלא להתחייב לרכישה ושימוש בקורס, מוצע לו שלא להירשם ולא לבצע שימוש באמצעות שם משתמש וסיסמה, המאפשרת לצפות בתכנים הלימודיים.
 • ההרשמה ללימודים ו/או חתימה על הסכם התקשרות עם המכללה ו/או ביצוע התחייבות כלפי המכללה, מהווה את הסכמת הנרשם מראש ובכתב לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לרבות תנאי הביטול הנהוגים במכללה, לפיכך, אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנרשם מתבקש לא להשלים את הליך ההרשמה ו/או להירשם ללימודים / קורסים של המכללה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המכללה תהא רשאית למנוע מהנרשם את ביצוע הרישום, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש או לנמק את הסיבות לכך.
 • בכל שאלה או בירור לגבי הרישום או הלימודים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של המכללה.

3 .רישום ללימודים

 • הפרטים ה אישיים שידרשו בעת רישום ללימודים של המכללה, הינם רק מידע הנחוץ במישרין לביצוע הרישום למכללה.
 • המכללה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה.

4 .דיוור ישיר

 • המכללה מעוניי נת לשלוח לנרשם מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרון מידע בדבר קורסים ו/או ה מכללה ו/או מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 • מובהר כי בעת ההרשמה למכללה, הנרשם נותן הסכמתו לקבלת מידע בדבר הקורסים ו/או המכללה ו/או מי מטעמה לרבות מידע שיווקי ופרסומי, אלא אם הנרשם מודיע למכללה, כי אינו מעוניין בקבלת מידע כזה. בכל עת הנרשם יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת מידע כזה בפניה בכתב למכללה.

5 .מדיניות ביטולים

 • לאחר קבלה וביצוע שימוש באמצעות שם המשתמש והסיסמה המאפשרת צפיה בתכני הקורס, המהווה חומר הניתן לשעתוק ו/או שכפול ו/או להקלטה, לא יוכל הנרשם לבטל את הקורס הדיגיטלי, זאת על פי הדין. לפיכך, אם הנרשם מבקש שלא להתחייב לרכישה ולשימוש בקורס, מוצע לו שלא להירשם ולא לבצע שימוש באמצעות שם משתמש וסיסמה, המאפשרים לצפות בתכנים הנלמדים בקורס.
 • בכפוף לאמור לעיל, ביטול ההרשמה יעשה ב שיחה טלפונית למספר *2952 שלוחה 2 ו/או בכתב אשר יומצא למכללה בהתאם לכתובת הדוא"ל של המכללה [email protected] ו עליה מצוינים שם הנרשם, מספר ת.ז של הנרשם, חתימת הנרשם שמבקש את הביטול ופרטי כתובת הדוא"ל והטלפון לצורך תשובה.
 • כל אמצעי ביטול אחר שאינו בדרכים אלו, בשיחה טלפונית ו/או בכתב, לא יהווה ביטול הרשמה ו/ או לימודים ולא יקבל מענה מאת המכללה. למען הסר ספק, יובהר כי אי הופעה לשיעורים ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה. עוד יובהר כי הנרשם מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
 • כל בקשה לביטול תבחן על ידי המכללה ותשובה לבקשה זו תומצא לנרשם שמבקש את הביטול, עד ארבע עשרה (14 ) ימי עסקים מיום בקשתו לכתובת הדוא"ל שמסר הנרשם בעת ההרשמה ו/ או בהודעת הביטול ו/או בכל אמצעי תקשורת שפרטיו מצויים בידי המכללה.
 • ביטול רישום ללימודים שיתקבל בשיחה טלפונית ו/או בכתובת הדוא"ל של המכללה בתוך 14 ימים מיום הרישום, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר ובתנאי שמועד בקשת הביטול כאמור תשלח לפחות 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, יזכו את הנרשם לביטול ההתקשרות. זאת ובלבד שלא עשה שימוש בשם משתמש וסיסמא למרחב הדיגיטלי. במידה ונעשה שימוש כאמור, הנרשם יהיה זכאי לביטול הקורס המועבר בשידור חי בלבד ולהחזר החלק בתשלום ששילם בגינו, בניכוי דמי ביטול כחוק. מובהר כי התשלום עבור הקורס הדיגיטלי לא יוחזר בכל מקרה לאחר ביצוע שימוש באמצעות השם משתמש והסיסמה שקיבל הנרשם . מובהר כי שיעור היחס בעלות הקורס הנו 100% לחלק המועבר בקורס דיגיטלי , אשר כולל את המרחב הדיגיטלי והרשאת השימוש ברשת החברתית של המכללה.
 • בקשה לביטול הרישום שתתקבל בשיחה טלפונית ו/או בכתובת הדוא"ל המכללה לאחר 14 יום מיום הרישום או יום קבלת הסכם ההתקשרות (לפי המאוחר) ו/או במועד מוקדם מ- 14 ימים לפני פתיחת הקורס – לא תאושר והנרשם לא יהא זכאי לביטול ההתקשרות ולהחזר התשלומים ששולמו למכללה.
 • ביטול הרשמה או הלימודים לאחר תחילת הלימודים בין אם הנרשם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לא, מכל סיבה שהיא, לא יזכה את הנרשם בהחזר כספי כלשהו, בין אם שולם ובין אם לא.
 • במקרה שבו הנרשם שובץ לקורס חלופי ו/או לקורס נוסף, מובהר כי שיבוץ לקורס החלופי ו/או הנוסף אינו מהווה התקשורת חדשה בין הצדדים, וכל הוראות הסכם ההתקשרות שבוצעו בין הנרשם לבין המכללה ביום התקשרותו הראשונית של הנרשם על כל תנאיו וסעיפיו ימשיכו לחול על התקשרות הנרשם והמכללה. זכותו של הנרשם לביטול העסקה תהיה בהתאם למועד הרישום הראשוני ולנאמר בהוראות הסכם ההתקשרות הראשונית שלו מול המכללה ובהתאם למועד הקורס המקורי אליו נרשם טרם שינוי השיבוץ.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי של הנרשם והחזר כספים, יבוצע ע“י המכללה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הנרשם על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הנרשם. הודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק לנרשם, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הנרשם על ביטול העסקה וזאת רק אם זכאי לביטול העסקה בהתאם לנאמר לעיל.

6 .קניין רוחני

 • כל זכויות בכל המושא לזכויות קניין רוחני, המופיע ו/או מוצג באתר, הינו בבעלות המכללה בלבד ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור המכללה מראש ובכתב.

7 .כללי

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב בלבד.
 • המכללה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על אלו שנרשמו לאחר השינוי.
 • תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לשני המינים בצורה שווה.
 • על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים ( תרופות בשל הפרת חוזה ), התשל“א- .1970

אנו מאחלים לך הרשמה ולימודים מהנים, סאקסס קולג'.

שיחה עם נציג

Loading